VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC


VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC


Spoštovani pacienti!

Na podlagi Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 23/08, v nadaljevanju ZPacP) lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

  • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve.
  • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe. Rok za vložite zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pravic se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Postopek vložitve zahteve za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V zasebni ordinaciji se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi ZPacP možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kako se vloži zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic?

Ustna zahteva:  ponedeljek in sreda od 13.00 do 15.00, torek in petek od 7.00 do 9.00 v ambulanti na Jenkova 36 v Celju, v četrtek od 8.00 do 10.00 v ambulanti v 1. nadstropju ZD Slovenske Konjice.
Pisna zahteva:posredujte jo po pošti na naš naslov

INTERNISTIČNA AMBULANTA ZA PLJUČNE IN ALERGIJSKE BOLEZNI
KARMEN KRAMER VRŠČAJ
Jenkova 36, 3000 Celje

Po elektronski pošti: info@internisticna-ambulanta.si

Zahtevaza 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic moraimeti naslednje podatke:

  1. osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta
  2. opis domnevne kršitve vaših pravic
  3. podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih
  4. podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah
  5. čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora

Če pisna zahteva ne vsebuje teh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8-dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. Če iz pisne zahteve ne bi bilo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno 1. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih ZPacP. V primeru, da z odločitvijo ne bi bili zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo 2. zahteve za varstvo pacientovih pravic.

Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

Jasmina Dimitrijević Golež dr.med., specialistka pnevmologije, Ambulanta Mežnar d.o.o., v prostorih ZD Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje, ponedeljek: 13.15–20.15, torek: 7.00–14.30, sreda: 7.00–14.30, četrtek: 10.00–19.00, petek: 7.00–12.00.

Zastopnik pacientovih pravic

Pri uresničevanju pravic po ZPacP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Le-ta lahko daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Osnovni podatki o najbližjem zastopniku pacientovih pravic:

Cvetka Jurak

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

NIJZ OE Celje

Ipavčeva 18, 3000 Celje

03 425 11 61

cvetka.jurak@nijz.si

 

URADNE URE

PONEDELJEK: 12.00 – 18.00

TOREK: 07.00 – 13.00

Olga Petrak

ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC

NIJZ OE Celje

Ipavčeva 18, 3000 Celje

03 425 11 61

olga.petrak@nijz.si

 

URADNE URE

SREDA: 12.00 – 18.00

PETEK: 7.30 – 13.30